Skip to content

Op deze pagina geven we antwoorden op vragen die ouders regelmatig aan ons stellen. Mist u een belangrijke vraag? Spreek ons gerust persoonlijk aan.

U kunt ook een mail sturen naar onze directeur Bert Wierenga (b.wierenga@kindenonderwijsrotterdam.nl) of naar onze intern begeleider Ilse Preller (i.preller@kindenonderwijsrotterdam.nl).

Algemeen

 • De leerlingen krijgen les samen met andere hoogbegaafde kinderen waardoor ze eerder een gevoel van (h)erkenning hebben.
 • De groepen zijn kleiner dan op de meeste andere scholen. Daardoor is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht, een meer creatieve en flexibele invulling van de lessen.
 • Nagenoeg alle leerkrachten hebben relevante opleidingen gevolgd of volgen deze nu. Ons team heeft ruime ervaring met hoogbegaafde kinderen.
 • We bieden de verplichte leerstof in de ochtend op een compacte manier aan en dagen de leerlingen uit om op hun eigen ontwikkelingsniveau te werken.
 • In de middag werken de leerlingen tijdens de zogenaamde thematijd aan eigen projecten die passen bij het actuele thema.
 • De kinderen krijgen meer ruimte voor autonomie dan op een gewone basisschool. Wij leren hen eigen keuzes te maken met betrekking tot bijvoorbeeld werkvolgorde, plannen en samenwerken.
 • Ons lesaanbod is gevarieerder dan op menige andere school: schaken, praktijklessen op locatie, regelmatige gastlessen en workshops vullen de reguliere lessen aan.

Hoogbegaafde kinderen hebben weliswaar een hoop gemeen met elkaar, maar toch bestaat hét hoogbegaafde kind niet. Ieder kind is uniek. Dus is het onze taak om goed te kijken wat elke leerling nodig heeft om tot bloei te komen. We stimuleren ieders talenten, welke dat ook mogen zijn.

Niet alleen de cognitieve kant verdient aandacht, maar vooral ook de sociale en emotionele kant: wie ben ik? Wat wil ik? Wat voel ik? Wat is mijn positie in de groep? Hoe los ik conflicten op? Hoe maak ik mijn eigen keuzes?
Onder andere het overzicht ‘Doelen en vaardigheden voor ontwikkeling’  helpt ons om samen met de leerlingen de juiste doelen te stellen.

We vinden het belangrijk dat een kind trots kan zijn op zichzelf en zijn eigenheid. Daar helpen we graag bij!
Voor meer informatie kunt u ook kijken bij Onze school > De Quadratum Aanpak.

Het team van Quadratum bestaat uit ervaren professionals die nagenoeg allemaal relevante opleidingen hebben gevolgd, bijvoorbeeld tot specialist hoogbegaafdheid (ECHA), talentbegeleider (Novilo) of gedragsspecialist (post-HBO-opleiding Educational Needs). Sommige teamleden zijn momenteel met een opleiding of specialisatie bezig.

Alle leerkrachten worden gecoacht door onze hoogbegaafdheids-specialist Janneke Breedijk. Wij blijven steeds werken aan de kennisontwikkeling van ons team en leren iedere dag weer van en met elkaar. Die grondhouding brengen we over op onze leerlingen. Ook als je volwassen bent, leer je steeds iets nieuws. En dat is juist leuk!

Nee. De kinderen in groep 3 krijgen gewoon leesonderwijs, ieder kind op zijn eigen niveau.

Het heeft niet meteen onze voorkeur, maar is wel bespreekbaar.
De basisvakken bieden wij standaard versneld en compact aan. Daarnaast is er voldoende ruimte voor verrijking, verbreding en verdieping van de stof in de eigen groep. Bij bepaalde activiteiten mengen wij de groepen. Zo pikken de kinderen ook bij elkaar kennis op. Het overslaan van een klas is bespreekbaar als een leerling toch nóg meer nodig heeft.

 • Via sw Basisschool App.
 • Spontaan aan de deur als het uitkomt.
 • Tijdens gesprekken na schooltijd, aangevraagd door ouders of leerkracht.
 • Tijdens de reguliere kind-oudergesprekken waarbij het kind bij het gesprek aanwezig is.
 • Tijdens adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs in groep 7 en 8.
 • Door middel van de nieuwsbrief of nieuwsvideo voor de hele school (5 x per jaar).
 • Door middel van de nieuwsflits voor elke groep apart (gemiddeld twee keer per maand).

Twee keer per jaar: meteen na de voorjaarsvakantie en vlak voor de zomervakantie.

Om de week heeft de leerkracht een kort evaluatiegesprek met elke leerling. Tijdens deze gesprekken gaat het bijvoorbeeld over: waar kun je trots op zijn? Wat vind je nog lastig? Waar heb je nog hulp bij nodig?

We leren kinderen met elkaar in dialoog te gaan en zelf over het oplossen van conflicten na te denken, uiteraard onder begeleiding van de leerkracht. De methode De Vreedzame School dient als basis voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor het bepalen van ons pedagogisch klimaat. De leerkracht van een groep bepaalt bovendien welke onderdelen van de methode in de eigen groep meer aandacht verdienen.

Pesten, fysiek of verbaal geweld tolereren wij niet. Wanneer een kind grensoverschrijdend gedrag vertoont, laten wij dit altijd weten aan de ouders of verzorgers van de betrokken kinderen.

School en ouders zien we graag als partners. Het welbevinden van het kind in relatie tot de schoolomgeving staat hierbij altijd centraal. Een stevige driehoek ‘kind – school – ouders’  is de beste basis voor elke leerling.

We zien u graag als de expert van uw kind. Hoe beter onze samenwerking, hoe beter wij uw kind kunnen begeleiden. We hebben immers een gezamenlijk doel: de kinderen laten uitgroeien tot zelfverantwoordelijke, blije mensen. Daarom laten we hen zo veel mogelijk zélf ervaren hoe ze hun eigen leven kunnen beïnvloeden. Wat hebben de kinderen volgens ons hiervoor nodig?

 • Dat leerkrachten en ouders vertrouwen in ze hebben.
 • Dat we ze (in kleine stapjes) loslaten.
 • Dat we hun zelfvertrouwen vergroten.
 • Dat we ons samen met hen richten op oplossingen.

We waarderen het zeer als ouders ook op andere manieren betrokken zijn bij onze school. Een veelzijdig lesaanbod betekent dat we af en toe wat hulp nodig hebben, bijvoorbeeld om tijdens praktijklessen op een andere locatie de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen. Of om de school te versieren voor een evenement.

Ideeën van ouders – op welk vlak dan ook – zijn welkom! Geef ze door aan de leerkracht, de directie of de oudercommissie.

Op Quadratum proberen we zoveel mogelijk de intrinsieke motivatie bij de leerlingen aan te wakkeren. Dit doen we door uit te gaan van hun talenten. Straffen hoort niet bij dat proces. Liever vragen we ons af wat een kind in een conflictsituatie nodig heeft. Daar is niet één recept voor. We kijken per kind en per situatie hoe het kind iets waardevols kan leren.

We streven naar maximaal 20 leerlingen per groep.

1.500 euro. Deze jaarlijkse schenking is (onder bepaalde voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

De groepen zijn verhoudingsgewijs klein. Daar hangt een prijskaartje aan. Daarnaast hebben we een veelzijdig en ruim lesaanbod, met bijvoorbeeld externe praktijklessen, workshops, gastlessen, handvaardigheid, Engels en schaken. Ook hechten wij er veel waarde aan dat onze leerkrachten speciale scholingen kunnen volgen zodat wij ons onderwijs steeds verder kunnen ontwikkelen.

Officieel hebben we een ‘deel-MR’ omdat Quadratum nog geen zelfstandige basisschool is. Wij horen tot nu toe bij de Talmaschool. Echter opereert de deel-MR zelfstandig, als een volwaardige MR. Deze bestaat uit een ouder en een leerkracht.

Ja, Quadratum heeft een oudercommissie (OC). Deze ouders ondersteunen de leerkrachten bij het plannen en uitvoeren van evenementen, praktijklessen op externe locaties, workshops en gastlessen. De OC verzamelt ideeën van ouders en denkt mee over bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid.

Ja, elke groep heeft een klassenouder. Deze is de schakel tussen de ouders van een groep en de desbetreffende leerkracht. De klassenouders worden bijvoorbeeld ook ingezet door de oudercommissie om voldoende hulpouders voor bepaalde activiteiten te regelen.

Onze IB’er Ilse Preller (i.preller@kindenonderwijsrotterdam.nl) begeleidt en coacht samen met Ilse Preller de leerkrachten en het team. Zij doen de intake van nieuwe leerlingen en maken deel uit van het managementteam.

Onze hoogbegaafdheids-specialist Janneke Breedijk denkt mee over het leerstofaanbod en het beleid op Quadratum. Verder coacht zij het team en breidt de kennis over hoogbegaafdheid uit. Ze geeft workshops, kijkt mee in de les en evalueert deze samen met de leerkracht. Niet alleen de leerlingen hebben leervragen!

Ja. Alle groepen hebben een vertegenwoordiger aangewezen. De LR komt eens per maand bij elkaar om te vergaderen en om besluiten te nemen die hen aangaan. Bijvoorbeeld over de aanschaf van nieuw speelmateriaal of aanpassingen aan het schoolplein.

We vinden het erg belangrijk dat de overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) soepel verloopt. Wat doen wij daaraan?

 • Stichting Kind en Onderwijs heeft intensief contact met LMC, een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs.
 • Daarnaast komt een delegatie van middelbare scholen de tweede helft van het jaar naar Quadratum toe om voorlichting te geven aan ouders.
 • Een groot deel van de leerlingen uit de bovenbouw neemt deel aan pregymnasia.
 • Wij volgen de kinderen die naar het VO zijn gegaan en nodigen sommige van hen uit om onze leerlingen over hun ervaring te vertellen.

Op de website Schoolkeuze Rotterdam vindt u alle middelbare scholen in Rotterdam.

Wat is Lekker Fit! ?

Het programma Lekker Fit! richt zich vooral op scholen in Rotterdamse wijken waar overgewicht voorkomt. Het programma wil zorgen dat gezond eet- en beweeggedrag weer vanzelfsprekend wordt. Lekker Fit! houdt in: extra gymlessen, samenwerking met sportclubs, een fit-test en een lespakket.

Belangrijk is de ‘gymleraar nieuwe stijl’, die deels door de gemeente wordt gesubsidieerd. Deze docent verzorgt niet alleen de bewegingslessen, maar brengt kinderen ook in contact met sportclubs. Ook de ouders worden bij het project betrokken met verschillende voorlichtingsmogelijkheden, bijvoorbeeld over gezond eten of ontbijten.

Wat is Lekker Fit! op Quadratum?

 • Groepen 3 t/m 8 hebben 3 beweegmomenten per week.
 • De kinderen krijgen een speciaal LekkerFit! rapport.
 • Twee keer per jaar houden we een fit-test.
 • De kinderen krijgen speciale LekkerFit!-lessen in de klas.
 • We stimuleren gezonde traktaties.

Voor meer informatie: www.rotterdamlekkerfit.nl

De Vreedzame School is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die op Quadratum als basis dient voor het pedagogisch klimaat. In iedere groep wordt deze methode uitgewerkt op een bij die groep passende manier.

„De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.“ (tekst: vreedzaam.net)

Een aantal leerlingen is bezig met het uitwerken van een initiatief om leerlingen met een taalachterstand te helpen. Quadratum onderhoudt contact met het buurtcentrum naast ons schoolgebouw waarmee in de toekomst regelmatig gezamenlijke activiteiten zullen plaatsvinden. Onze buren zijn welkom op bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstborrel.

Het Pijnackerplein – recht tegenover ons schoolgebouw – heeft niet alleen een zeer actieve bewonersvereniging, maar is ook regelmatig een culturele ontmoetingsplek. Hier vinden bijvoorbeeld feestelijke evenementen en markten plaats. In juni komen tijdens het jaarlijkse Bluegrass Festival muziekliefhebbers uit alle windstreken bij elkaar. De kinderen in de bovenbouw krijgen in de weken daarvoor les op de ukulele. Wie dit instrument héél leuk vindt kan zich inschrijven voor een band die op het festival zal optreden.

Wij gebruiken het digitale dossier ESIS. Hierin slaan wij alle belangrijke data van elke leerling op: van persoonsgegevens tot verslagen van oudergesprekken en toetsresultaten.

Daarnaast werken we voor de groepen 7 en 8 met Simulise. Dit is niet zo zeer een leerlingvolgsysteem voor de school, maar voor het kind zelf. Het is ‘een digitaal portfolio dat vaardigheden aantoonbaar en meetbaar maakt’. We zijn hier erg enthousiast over! Daarom zullen komend schooljaar ook de overige groepen kennismaken met Simulise.

We dragen algemene normen en waarden uit die onder andere bij het christelijk geloof horen. Met Kerst gaat het niet alleen om de kerstman en met Pasen niet alleen om paaseieren. We vertellen ook het verhaal achter deze feestdagen.

Twee keer per dag een kwartier. Bij goed weer vinden sommige lesgebonden activiteiten ook buiten plaats. Daarnaast laten we de kinderen geregeld bewegen als ze dit nodig hebben, bijvoorbeeld door middel van zogenaamde Smartbreaks.

Begin 2020 heeft de werkgroep ‘Groen(er) Schoolplein’ voor het eerst vergaderd. Want ja, het plein kán mooier. De eerste plannen zijn gemaakt. Het is de bedoeling om hier samen met de leerlingen invulling aan te geven. Door de corona-stop heeft de werkgroep de plannen echter in de koelkast moeten zetten. In het schooljaar 2020/2021 gaat de werkgroep samen met de leerlingen verder!

Er waren veel ideeën voor onze naam die zijn besproken met onze leerlingenraad. In ons huidige gebouw zat voorheen basisschool Het Plein. Deze naam refereerde aan het Pijnackerplein dat tegenover de school ligt. Quadratum is zowel een knipoog naar dit plein (ook al is dat niet echt vierkant), als een statement van ons team: we staan vierkant achter onze leerlingen!

 • Een klacht over een leerkracht kunt u het beste eerst met de leerkracht zelf bespreken. Als dat gesprek niet het gewenste resultaat oplevert kunt u contact met de directeur opnemen.
 • Een klacht over het beleid van de school of andere onderwerpen kunt u met de directeur bespreken.
 • Is uw klacht niet tot uw tevredenheid door de directeur afgehandeld? Maakt u dan een afspraak met de vertrouwenspersoon van school, Ilse Preller: i.preller@kindenonderwijsrotterdam.nl.
 • Indien de school uw klacht niet serieus neemt of niet goed oplost kunt u contact opnemen met het bestuur: Kees Schouten, stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit:
  schouten@kindenonderwijsrotterdam.nl

Meer informatie kunt u vinden in onze klachtenprocedure.

Quadratum is in 2016 vanuit een ouderinitiatief gestart als hoogbegaafden-afdeling van de Talmaschool, toen nog onder een andere naam. De eerste twee schooljaren kregen de kinderen les in een oud schoolgebouw aan de Rusthoflaan in Crooswijk. Vanaf het schooljaar 2018/2019 heeft Quadratum een eigen gebouw op de hoek van de Benthuizerstraat en de Schommelstraat in Rotterdam Noord. Sindsdien heten wij Quadratum Hoogbegaafden Onderwijs.

De kinderen

Dat het hoogbegaafd moet zijn spreekt voor zich. Echter moeten we de uitslag van het IQ-onderzoek ook op papier zien. De testdatum mag niet verder dan twee jaar terug liggen en de test moet afgenomen zijn door een orthopedagoog of psycholoog die in hoogbegaafdheid is gespecialiseerd. Uit het (liefst uitgebreide) onderzoeksrapport moet blijken dat het IQ van uw kind minimaal 130 is.

Daarnaast vinden wij het net zo belangrijk om met u en uw kind in gesprek te gaan. Kunnen wij uw kind bieden wat het nodig heeft of heeft het méér nodig? Denken we dat het bij ons op zijn plek zal zijn? Daarvan moet u en moeten wij overtuigd zijn voordat uw kind kan starten. Wederzijds vertrouwen is een zeer belangrijke basis voor de ontwikkeling van uw kind op onze school.

Lees meer over onze aanmeldprocedure.

Laat uw kind tijdens een rondleiding eens kijken en een gevoel bij Quadratum ontwikkelen. Dat geldt ook voor u als ouder. U bent welkom!

Ja, dat kan. In principe is het mogelijk om na een vakantie bij ons te beginnen. Vóór de desbetreffende vakantie plannen wij alvast een of meerdere wenmomenten in zodat uw kind weet waar het na de vakantie naar toe gaat.

We besteden veel aandacht aan het ontdekken van de talenten van iedere leerling. Op deze manier proberen we de intrinsieke motivatie te versterken. Dan lukt het vaak ineens wél om uitdagingen aan te gaan en op een goede manier om te gaan met het maken van fouten.

Er is echter geen handleiding die voor alle leerlingen geldt. De aanpak is per kind en vaak ook per situatie verschillend. Daarom is het driehoek kind-ouders-school zo belangrijk. Hoe beter wij het onderwijs op uw kind kunnen afstemmen, hoe beter zal het tot bloei komen.

Wij gaan in een vroeg stadium met een kind in gesprek over zijn stimulerende en belemmerende factoren. Via zijn interessegebieden en talenten proberen we de motivatie te versterken.

De leerkracht overlegt regelmatig met de interne begeleiding over alle leerlingen. Gaat het minder goed met een kind? Dan voeren wij bijvoorbeeld de frequentie van gesprekken tussen leerling en leerkracht op en nodigen we de ouders uit. Ook kunnen we onze schoolcontactpersoon van PPO (samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam) mee laten denken.

We proberen hen echt te zien. Met al hun talenten en karaktertrekken. Daarop spreken we de leerlingen tijdens de lessen zo veel mogelijk aan. Zodra ze vaker succeservaringen hebben neemt meestal ook het plezier in school toe.

Ook het contact met gelijkgestemden doet vaak veel met hun welbevinden.

Veel nieuwe leerlingen komen trouwens eerst bij ons wennen, bijvoorbeeld twee dagen per week. Soms kan het nuttig zijn om een samenwerking met een externe deskundige aan te gaan die de leerling ondersteunt.

Ons doel is te allen tijde de rust en de veiligheid in de groep. Met ons team hebben we afspraken gemaakt over het omgaan met storend gedrag. Deze afspraken evalueren we continu.

Hoe we concreet handelen is echter afhankelijk van de setting. Soms is het nodig om een leerling op een plek buiten de groep tot rust te laten komen. Soms helpt een hele andere aanpak.

Elke leerkracht spreekt bovendien met de eigen groep aan het begin van het schooljaar regels af waar iedereen zich aan moet houden. Als dat niet gebeurt, zijn daar consequenties aan verbonden. We nodigen bijvoorbeeld de ouders uit en spreken gedragsinterventies af. Dat kan het introduceren van een beloningssysteem voor positief gedrag zijn, het regelen van een rustige werkplek of werken met een maatje. In plaats van te straffen en te belonen proberen wij het gedrag van het kind op lange termijn positief te beïnvloeden.

Bij grensoverschrijdend gedrag informeren wij altijd de ouders of verzorgers van de betrokken kinderen.

Belt u dan alstublieft vóór 08:45 uur met 010 – 790 11 49. Dan is de groepsleerkracht tijdig op de hoogte.

Als uw kind zonder afmelding niet op school verschijnt nemen we contact met u op.

Aanmelden

Op deze website kunt u meer over onze aanmeldprocedure lezen.

Handig om te weten: minimaal vijf keer per jaar bieden wij geïnteresseerde ouders de kans om Quadratum live mee te maken. Deze informele koffieochtenden vinden plaats op vrijdagen van 9:00 uur tot ongeveer 10:30 uur.

Wat kunt u verwachten?

 • U maakt kennis met ouders wiens kinderen al op Quadratum zitten.
 • U neemt een kijkje in een of meerdere klassen.
 • Leerlingen van Quadratum geven u een rondleiding door het gebouw.
 • Directeur Bert Wierenga en hoogbegaafdheids-specialiste Janneke Breedijk vertellen over Quadratum.
 • En natuurlijk mag u aan iedereen – ouders, kinderen en teamleden – vragen stellen.

De koffieochtend is bedoeld als eerste kennismaking. De bijeenkomst vindt bewust zónder kinderen plaats zodat alle ouders vrijuit met elkaar en met de teamleden kunnen praten. Mocht u op basis van een koffieochtend overwegen om uw kind aan te melden, krijgt ook uw kind uiteraard de gelegenheid om een kijkje te komen nemen.

Aan een aanmelding gaat altijd eerst een gesprek met ouder(s) en kind vooraf. Zo weten wij en weet u of uw kind ook echt op zijn plek is bij ons.

Neem contact op met directeur Bert Wierenga via B.Wierenga@kindenonderwijsrotterdam.nl of met intern begeleider Ilse Preller via i.preller@kindenonderwijsrotterdam.nl. U kunt ook bellen naar 010 – 790 11 49.

Op elke informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders zijn ook ouders van leerlingen aanwezig die al op Quadratum zitten. Zij delen graag hun ervaringen. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de oudercommissie van Quadratum via  OCQuadratum@kindenonderwijsrotterdam.nl.

Locatie

Er is een aantal tramhaltes op loopafstand: lijn 8 stopt dicht bij het kruispunt met de Zaagmolenstraat, op ongeveer 150 meter van school. De haltes van lijn 4 liggen op ongeveer 350 meter afstand. Naar het NS-station Noord is het een kilometer lopen. Daar stopt ook tram 8.

Reisplanner 9292

Ons adres is officieel Benthuizerstraat 101. De ingang ligt echter om de hoek in de Schommelstraat, ongeveer 20 meter verderop. U loopt door het grote ijzeren hek het schoolplein op. De ingang bevindt zich aan de rechter kant.

Over het algemeen zijn er overdag voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar in de straten rondom de school. Wel is het betaald parkeren (zone 750).

Quadratum is echt een eigen school binnen een school, met een eigen onderwijsteam en een eigen directie. Bovendien is er geen ruimte binnen het schoolgebouw van de A.S. Talmaschool.

We hebben geen plannen voor een verhuizing. Aanleiding voor een verhuizing in de toekomst zou bijvoorbeeld het leerlingenaantal kunnen zijn. Maar we zitten goed waar we nu zitten en hebben zelfs ruimte voor groei.

Back To Top