Skip to content

Op Quadratum bieden wij hoogbegaafde kinderen een uitdagende voltijds leeromgeving waarin ruimte is voor álle talenten en interesses. We zorgen ervoor dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en tot bloei kunnen komen. Hierbij vinden we niet alleen de cognitieve ontwikkeling belangrijk, maar juist ook de sociale en de emotionele, het durven voelen. In al onze activiteiten streven wij naar het beste onderwijs voor onze leerlingen. Maar wat is dat dan en hoe doen we dat?

Maatwerk

Ons onderwijs is maatwerk. Elk kind werkt op zijn eigen niveau. In een persoonlijk groeidocument houden we de leerdoelen en vorderingen van elke leerling bij. We stimuleren verdiepend en onderzoekend leren. Onze leerkrachten zijn erin getraind om iedere leerling op een positieve manier uit te dagen en nét dat beetje meer inzet en doorzettingsvermogen te vragen. Steeds kijken we: wat heeft dit kind in deze situatie nodig? Dat geldt niet alleen voor het cognitieve deel. Het ene kind vindt het fijn om even rustig op te gang te kunnen werken. Het andere kind heeft veel baat bij Smartbreaks, bewegingstussendoortjes.

Taakwerk

De ochtend gebruiken we voor de verplichte leerstof, het taakwerk: lezen, schrijven en rekenen. Deze stof bieden wij in compacte en versnelde vorm aan. Als een leerling de stof al beheerst hoeft hij deze niet onnodig te herhalen. Hierbij letten we wel op dat er geen hiaten ontstaan. Door een kind verrijkende leerstof te geven kan het dieper in een onderwerp duiken of juist meer in de breedte leren.

Thematijd

De middag staat in het teken van Alles-in-1. Het idee achter deze methode is dat de leerlingen geen losse vakken hebben, maar alle vakken en vaardigheden in een thematische samenhang behandelen. Als je het over Azië en Afrika hebt kun je niet alleen iets over de ligging van de diverse landen leren, maar bijvoorbeeld ook over de Chinese taal, het eten in Japan, de geschiedenis van Zuid-Afrika of over kunst in Ghana. Alles grijpt in elkaar, net als in ‘het echte leven’.

De kinderen krijgen Alles-in-1-lessen én werken tijdens de zogenaamde thematijd aan eigen projecten: ze maken bijvoorbeeld kunstwerken, verzinnen verhalen, bedenken toneelstukken of bereiden een presentatie voor. Bent u benieuwd naar de vijf grote thema’s in elk schooljaar? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet in ons themaoverzicht.

Eigen regie

We geven de leerlingen zo veel mogelijk de regie over hun eigen leerproces. Bijvoorbeeld door te vragen: wat wil je leren en welke strategie wil je daarvoor gebruiken? Wat heb je nodig? Want de weg ernaartoe is minstens zo belangrijk als het resultaat. Een ander voorbeeld van eigen regie: aan het begin van de dag geven we stapelinstructies. We bespreken dus het programma voor het eerste deel van de dag, waarna elke leerling zelf aan de slag gaat. In welke volgorde mag het kind zelf weten. Zo leert het kind plannen en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Doelen en vaardigheden

We maken de kinderen bewust welke vaardigheden ze nog kunnen ontwikkelen of welke ze juist al ontwikkeld hebben. Dit doen we in de zogenoemde kindgesprekken die om de week plaatsvinden. Onder andere aan de hand van het schema Doelen en vaardigheden voor ontwikkeling kijken we samen naar de volgende leerstappen. Daarbij staan tien ontwikkelingsgebieden centraal:
motivatie, denken over denken, zelfsturing, ICT-Vaardigheden, samen leren, analytisch denken, kritisch denken, zelfinzicht, communiceren en creatief denken. Het maakt de kinderen trots als ze kunnen aanwijzen wat ze eerst niet konden en nu wél. Dat doen ze bijvoorbeeld met behulp van de inspiratiekaart (‘Hoe kun je jouw talenten verder ontwikkelen? Welke mogelijkheden zie je voor jezelf?’).

Omgang met elkaar

We stimuleren de leerlingen om op een zorgzame en positieve manier met elkaar om te gaan, onder andere aan de hand van de methode De Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen dat de sociale ontwikkeling en democratisch burgerschap stimuleert. Zo maken we bijvoorbeeld in groepsgesprekken afspraken met alle leerlingen: wat vinden we belangrijk? Hoe willen we met elkaar omgaan? Maar ook: hoe lang mag iedereen op de computer?

De Vreedzame School gaat ervan uit dat de leerlingen samen een leefgemeenschap vormen waar iedereen zich voor verantwoordelijk voelt. Iedere leerkracht kiest de meest passende elementen uit die methode voor de eigen groep.

Mening en gevoel

Samen zorgen we voor een prettige en veilige omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Waar nodig helpen we elkaar. We praten met de kinderen over mening en gevoel, over hun plek in de maatschappij, over erbij willen horen, anders zijn, over durven opkomen voor jezelf en voor anderen.

Heeft u het vriendschapsbankje op ons schoolplein al gezien? Elke groep heeft een stukje beschilderd. Door op het bankje te gaan zitten kan een leerling duidelijk maken dat hij graag met iemand wil spelen of praten.

Conflicten

Conflicten lossen we op een constructieve manier op. Iedere betrokkene krijgt de kans om zijn kant van het verhaal te laten horen. Samen zoeken we naar een passende oplossing. We gebruiken conflicten als leermoment: hoe had het ook gekund? Hoe kun je dit de volgende keer anders doen? Wat heb je geleerd? En wat spreken we af? Ook hiervoor komt de methode De Vreedzame School van pas. Pesten, fysiek of verbaal geweld tolereren wij niet. Wanneer een kind grensoverschrijdend gedrag vertoont, laten wij dit altijd weten aan de ouders of verzorgers van de betrokken kinderen.

Simulise: portfolio van leerlingen in groep 7 en 8

CITO-toetsen meten maar een klein gedeelte van de vaardigheden en talenten die een kind bijzonder maken. Wij hebben daarom in de groepen 7 en 8 Simulise geïntroduceerd, een digitaal platform waarop het kind aan zijn eigen portfolio werkt. Ontwikkeling en vaardigheden op elk gebied worden inzichtelijk. De leerling ziet wat hij geleerd heeft en waar hij goed in is. Hierdoor ontstaat een veel completer beeld dan met alléén CITO-uitslagen. In de overige groepen maken de kinderen analoge portfolio’s, met de denkwijze van Simulise als inspiratie.

In beweging

Niet alleen de kinderen ontwikkelen zich steeds verder. Ook wij blijven in beweging. Ons onderwijs is geen eindhalte, maar een weg die we altijd kritisch zullen blijven bekijken. Met steeds het doel voor ogen het best mogelijke onderwijs voor deze kinderen te kunnen bieden.

Back To Top